(R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)-N-nitrosoacetamide

Additional information on (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)-N-nitrosoacetamide

Catalogue No.

VE0010509

CAS No.

N/A

Molecular Formula

C21H23N5O3S

Molecular Weight

425.5 g/mol

Parent drug

Mirabegron

IUPAC Name

(R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)-N-nitrosoacetamide

Synonyms

N/A

References

Status

In-stock