Levocetirizine Impurities

veeprho banner
StructureName of ImpurityCatalogue No.
300543-56-0: Levocetirizine Chlorobenzhydryl PiperazineLevocetirizine Chlorobenzhydryl PiperazineVL1550016View CAS 300543-56-0
P-ChlorobenzophenoneP-ChlorobenzophenoneVL1550019View
P-ChlorobenzhydrolP-ChlorobenzhydrolVL1550020View
1391052-52-0: 1-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine1-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazineVL1550021View CAS 1391052-52-0
Levocetirizine Cetirizine Lactose EsterLevocetirizine Cetirizine Lactose EsterVL1550022View
83881-59-8: Levocetrizine EP Impurity CLevocetrizine EP Impurity CVL1550005View CAS 83881-59-8
442863-80-1: Levocetirizine N-OxideLevocetirizine N-OxideVL1550009View CAS 442863-80-1
909779-33-5: Levocetirizine Amide ImpurityLevocetirizine Amide ImpurityVL1550010View CAS 909779-33-5
Levocetirizine Impurity 4Levocetirizine Impurity 4VL1550013View
163837-48-7: Levocetirizine S-Isomer ImpurityLevocetirizine S-Isomer ImpurityVL1550001View CAS 163837-48-7
58023-19-1: Levocetirizine Impurity 6Levocetirizine Impurity 6VL1550002View CAS 58023-19-1
83881-51-0: Levocetirizine racemic mixtureLevocetirizine racemic mixtureVE009485View CAS 83881-51-0
1150310-68-1: Levocetirizine N-BenzylamideLevocetirizine N-BenzylamideVE007876View CAS 1150310-68-1